تنها مظنون حادثه پاریس حاضر به صحبت نیست/ وکلا استعفا دادند