برگزاری مراسم عاشورای حسینی در اقامتگاه سفیر ایران در کویت