دریای بارنتس احتمالا میلیاردها بشکه ذخایر نفتی دارد