کویت ، قوانین و شرایط سختی را برای اقامت اتباع خارجی تعیین کرد