در پی تنش در روابط دو کشور؛ سفیر عربستان مصر را ترک کرد