جمعی از مقامات دولت بوش رسما از کلینتون حمایت کردند