واکنش رزمندگان یمن به جنایت صنعاء ناگهانی و متنوع خواهد بود