تسلیحات هسته ای کره شمالی ضامن امنیت این کشور در برابر آمریکا است