ترامپ در صورت انتخاب شدن یک شخصیت خطرناک خواهد بود