ترکیه ده ها نفر را به اتهام ارتباط با "پ ک ک" بازداشت کرد