هند اولین محموله نفتی ایران برای ذخایر اضطراری خود را دریافت کرد