عربستان در یمن در هر دو جبهه جنگ و سیاست به بن بست رسیده است