از نقش موثر بخش خصوصی در اقتصاد تا دمیدن جان تازه به صنعت قالی بافی