مرکل:ازکشورهای آفریقایی درمبارزه با بوکوحرام حمایت می کنیم