هدف عربستان اشغال تمامی یمن است/ امیدی به سازمان ملل نداریم