دولت عمان از کاهش پرداخت یارانه حمایتی آب و برق خبر داد