مرکل:ازکشورهای آفریقایی درمبارزه بابوکوحرام حمایت می کنیم