از نقش موثر بخش خصوص در اقتصاد تا دمیدن جان تازه به صنعت قالی بافی