هواوی میت 9 دارای صفحه نمایش با لبه های خمیده خواهد بود