حمله به عزاداران حسینی در افغانستان ۴۰ شهید و زخمی بر جا گذاشت