دستور عجیب پادشاه سعودی؛ مضحکه سعودی‌ها برای فرار از رسوایی