مشارکت بیش از 3 میلیون و 670 هزار خانوار در سرشماری اینترنتی