یک گروه مسئولیت انفجار خودرو بمب گذاری شده در نیجریه را بر عهده گرفت