فیلم و مصاحبه تنبیه بدنی و اخراج دانش آموزان رودبار جنوب، ساختگی است