برگزاری مراسم عاشورای حسینی در سفارت ایران در «کامپالا »