دانشمندان برای اولین بار نحوه‌ شکل گیری شبه ذرات را مشاهده کردند