مذاکرات جدید درباره سوریه با مشارکت عربستان و احتمالا قطر