نشست گروه «نرماندی»، موضوع رایزنی «اولاند» با سران روسیه و آلمان