یادداشت جابری انصاری:کشتار خونین مردم در صنعا نماد بی خردی و سیاست عقیم عربستان است