انفجار در میان عزاداران عاشورای حسینی در بلخ افغانستان 14 شهید برجا گذاشت