رئیس جمهوری افغانستان: با الگوپذیری از سیره سیاسی امام حسین (ع) اصلاحات را قاطعانه تعقیب خواهم کرد