دبیر اول سفارت ژاپن در حسینیه دربند تهران: تحت تاثیر عزاداری برای امام حسین(ع) قرار گرفتم