کسی به بهانه دینداری نمی‌تواند اخلاق را زیر پا بگذارد