نشستی با حضور وزرای خارجه منطقه ای و فرامنطقه ای برگزار می شود