مهاجران قرقیز 2برابر بیشتر از مهاجران تاجیک و ازبک پول به کشورشان می‌فرستند