کشتار خونین صنعا نماد بی‌خردی و سیاست عقیم عربستان است