سناتورهای دموکرات، خواستار تمدید قانون تحریم های انرژی ایران شدند