تاکید مجدد آنکارا بر مشروع بودن حضور نظامی ترکیه در عراق