راهکارهای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر چندان موفق نبوده است