تغییر رنگ جنگنده های آمریکائی برای مقصر جلوه دادن روسیه در سوریه