وکلای «مظنون حملات پاریس» از وکالت وی انصراف دادند