تصاویری از حضور روحانی در میان عزاداران حسینی/ نوزادی در آغوش رئیس‌جمهور