برخی اقدامات داعش عین رفتارهای عربستان است/ جزوات داعش برآمده از وهابیت است