آئین عزاداری عاشورای حسینی تحت تدابیر شدید امنیتی در کابل برگزار شد