اندیشمند مسیحی: حسین (ع) و یارانش خود را در راه حق قربانی کردند