عاشورا در کشمیر با طنین شعار «حسینیت زنده باد و یزدیت مرده باد» +تصاویر