کشورهای عربی به کمک سعودی‌ها بشتابند تا از باتلاق یمن نجاتش دهند