امام حسین(ع) نمونه بارز فردی بوده که دارای نفس مطمئنه است