کشورهای عربی باید به کمک عربستان بیایند و او را از باتلاق یمن نجات دهند