معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در عزاداری مردم قرچک حضور یافت